Attālinātā apmācība – izaicinājums skolēniem, skolotājiem un vecākiem


http://rezeknesnovads.lv/attalinata-apmaciba-izaicinajums-skoleniem-skolotajiem-un-vecakiem/

 Mācību stundu saraksts 2019./2020.māc. g. (laika periodam no 23.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai)


 

 

INFORMĀCIJA VECĀKIEM, SKOLĒNIEM

 

IZRAKSTS no skolas direktora 19.03.2020. rīkojuma Nr. 1-9/52 “Par mācību procesa organizāciju attālināti Feimaņu pamatskolā”

1. Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, mācības no 23.03.2020. līdz ārkārtas situācijas atcelšanai notiks attālināti caur komunikācijas kanāliem (e-pastu, tālruni, e-platformām - E-Klase, uzdevumi.lv, soma.lv, WhatsApp u.c.).

2. Šajā laikā mācību stundu saraksts ir mainīts. Mācību stundu saraksts ir pieejams skolas mājas lapā un E-klasē. (skat pielikumu: Mācību priekšmetu stundu saraksts).

3. Pedagogi plāno attālināto mācību procesu pa tēmām visai nedēļai un mācību stundai nepieciešamo tēmu katrai klasei mācību stundas sākumā ievieto E-klases sistēmā.

4. Pedagogi mācību stundu sarakstā norādītajā laikā atrodas skolā vai mājās, darbu veic attālināti un ir neierobežojami pieejami izglītojamajiem ar e-pasta, telefona vai citu abpusēji pieejamu digitālo platformu starpniecību.

5. Pedagogi komunicē ar izglītojamajiem saskaņā ar noteikto mācību stundu skaitu nedēļā un mācību priekšmetu stundu sarakstu.

6. Pedagogi nodrošina mācību viela apguvi, seko līdzi skolēnu paveiktajam, aizpilda E-klases žurnālā skolēna piedalīšanos mācību stundā, veic formatīvo vērtēšanu, paša noteiktajā datumā saņem atgriezenisko saiti.

7. Atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem ir mācību priekšmetu pedagogi.

8. Atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamo vecākiem ir klašu audzinātāji.

 

Skolēnu ievērībai!

  1. Dienas laikā līdz plkst. 15.00 (sev izdevīgā laikā) notiek attālinātas mācības, veicot uzdoto.

     Skolēns patstāvīgi pilda uzdotos uzdevumus (notiek pašvadīts mācību process). Skolēns var

     sazināties ar pedagogiem un saņemt konsultācijas e- klases pastā, zvanot pa telefonu.

  1. 2.Informācijas apmaiņa un mācību uzdevumu uzdošana tiks organizēta E- klasē – skolēnu dienasgrāmatās un E-klases pastā katru dienu saskaņā ar stundu sarakstu.

     E-klases pastā skolotāji būs norādījuši, kas un līdz kuram laikam skolēnam ir jāizpilda, kādu atgriezenisko saiti skolēnam jāsniedz. Ja skolēns līdz noteiktajam datumam atgriezenisko saiti mācību priekšmeta skolotājam nav sniedzis, uzskatāms, ka skolēns mācību stundā nav piedalījies un e-klases žurnālā attiecīgajā mācību stundā tiks izdarīts ieraksts “n”.

3. Nepieciešamais nodrošinājums attālinātām mācībām pamatā ir: dators vai viedierīce ar interneta pieslēgumu, mācību grāmatas un materiāli, kas jau ir jūsu rīcībā, pierakstu vai darba burtnīcas.

4. Skolēns izpildītos darbus atsūta skolotājam E-klasē, Whatsapp, vai kādā citā platformā, ja uzdevums tādā ir bijis uzdots (piem. uzdevumi.lv).

Skolēni, atcerieties par veselībai drošu datora lietošanu (pauzes, fiziskas aktivitātes un

vingrinājumi, ergonomiska darba vide, mērķtiecīgs darbs uzdoto uzdevumu veikšanai u.tml.)!

 

Vecāku ievērībai!

1. Par skolēna mācību procesu attālināti ir atbildīga gan skola, gan vecāki. Skola ir atbildīga par apgūstamās mācību vielas piedāvājumu skolēniem katru mācību dienu. Vecāki ir atbildīgi par to, ka skolēns katru dienu ir mājās un veic skolotāja dotos mācību uzdevumus.

2. Ja skolēns attaisnojoša iemesla dēļ konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātas mācīšanās procesā, tad vecāki informē klases audzinātāju, kurš e-klasē ievada skolēna nepiedalīšanos mācību procesā un informē priekšmetu skolotājus. Vienojas par darba izpildes laiku individuāli.

     Pedagogi sadarbojas ar skolēnu vecākiem, klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo dienestu, ja skolēns nepiedalās mācīšanās procesā.

3. E-klase ir Feimaņu pamatskolas galvenais saziņas rīks starp skolotājiem, skolēniem un

   vecākiem. Lūdzu, pārliecināties, ka jums, vecāki un skolēni, ir piekļuve tieši savam e-klases profilam. Esiet atbildīgi un lietojiet tikai savu e-klases profilu! Ja nepieciešama paroles maiņa vai pieslēgšanās, sazinieties ar klases audzinātāju!

 

Vēršu uzmanību uz to, ka pēc pirmās attālināti organizētās mācību nedēļas Izglītības un zinātnes ministrija apkopos skolu sniegto informāciju un pieņems lēmumu, vai turpināt attālināti mācīties vai arī tiks pagarināts mācību gads.

Attālināto mācību īstenošanas veiksme ir atkarīga no mūsu spējas konstruktīvi sadarboties, meklēt nestandarta risinājumus un atbildīgi veikt attālinātu mācīšanos.

Par neskaidriem jautājumiem e-klases pastā rakstīt klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu

skolotājiem vai skolas direktorei.

Ārkārtas situācijā būsim pacietīgi, jo šī mums katram ir jauna pieredze!

 

Veiksmi un savstarpējā sapratnē balstītu komunikāciju vēlot, skolas direktore Aina Drikšņa


 

Logo

 Izglītības un zinātnes ministrija

 

https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati

 

Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa https://izm.gov.lv/lv/


Video tiešraidēs informēs par attālinātu mācīšanos

 

Aicinām ceturtdien, 2020. gada 19. martā, video tiešraidēs attālināti
noskatīties vadlīnijās ietvertos ieteikumus, par kuriem pastāstīs izglītības
un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, tiešraides būs pieejamas
<https://www.youtube.com/user/IZMvideo>
https://www.youtube.com/user/IZMvideo

* plkst.11.00-11.45 skolotāju auditorijai,
* plkst. 12.00-12.45 vecākiem.