Skola iesaistās Rēzeknes novada pašvaldības un valsts rīkotajos projektos:

    -  LAD programma "Skolas auglis" ,
    -  LAD programma "Skolas piens” ,

 2019

 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019.gadā Feimaņu pamatskolas iesniegtais projekts "Spēlētprieks" guva atbalstu un saņēma 290,00 EUR finansiālu atbalstu.

2018

 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu jaunatnes inventāra projektiem 2018.gadā Feimaņu pamatskolas pašpārvaldes projekts "Pētām dabu!" guva atbalstu un saņēma 470,00 EUR finansiālu atbalstu.

  

 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektā “Materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm 2018.gadā” Feimaņu pamatskolas projekts “Feimaņi bērnu acīm” guva atbalstu un saņēma 250,- EUR finansiālu atbalstu.

2017

 • Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātājā Radošo darbu konkursā Feimaņu pamatskolas projekts “Ar mīlestību Latvijai!”, guva atbalstu un saņēma 500,- EUR finansiālu atbalstu.
 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  izsludinātajā konkursā “Finansējuma piešķiršana materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2017.gadā” Feimaņu pamatskolas projekts “Teātris – tie esam mēs!” guva atbalstu un saņēma 200,- EUR finansiālu atbalstu.

2015

 • Kopš 2015.gada Feimaņu pamatskola piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr.DCI-NSAED/2014/1#188450345#.
 • Ar Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda atbalstu 2015.gadā tika realizēti projekti - “Apkārtējās vides izzināšanas procesa pilnveidošana” (projekta izmaksas 3937.23 EUR) un “Pašā dabas viducī” (projekta izmaksas 2000.00 EUR).

2014

 • 2014. gadā Feimaņu pamatskola darbojās projektā „Pa Saulei – no Miķeļiem līdz Ziemas Saulgriežiem”.

2013

 • 2013.gadā tika iesniegts pieteikums Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursam par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes iniciatīvu projektā (atbalsts netika piešķirts),
 • 2013.gadā guva atbalstu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātais jaunatnes iniciatīvu projekts „Orientēšanā un piedzīvojumu sacensības Feimaņos”.
 • 2013.gadā tika iesniegts pieteikums IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” (atbalsts netika piešķirts).

2012 

 • 2012.gadā datorklases modernizāciju nodrošinājusi Izglītības un zinātnes ministrija ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums) projekta „Feimaņu pamatskolas informatizācija” ietvaros.

 • 2010./2011.m.g.-2012./2013.m.g. ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iesaistījušies 15 pedagogi un ieguvuši kvalitātes pakāpi.
 • 2009./2010.m.g. ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iesaistījušies 15 pedagogi un ieguvuši sertifikātu un tiesības mācīt speciālās izglītības programmās pamatizglītības pakāpē.