Skola iesaistās Rēzeknes novada pašvaldības un valsts rīkotajos projektos:

    -  LAD programma "Skolas auglis" ,
    -  LAD programma "Skolas piens” ,

Projekta nosaukums

Projekta finansētājs

Gads

Ieguvumi

Radošā darbnīca

“Pavasara fantāzijas lidojums”

RNP IP izsludinātais projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm

2020.

Materiāli, aprīkojums un inventārs skolas telpu rotājumu izgatavošanai, ielūguma un apsveikuma atklātņu, dāvaniņu izgatavošanai.

(200,00 EUR)

Pasākums

“Roboti sacenšas”

RNP IP izsludinātais projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2019.gadā.

2019.

Konstruktoru un radio vadāmu robotu iegāde (450,00 Eur).

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - “Pumpurs”

ESF projekts

2019.-2022.

Ilgtermiņa ieguvums-atbalstoša skolas vide.

Tiek mazināts to skolēnu skaits, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

“Darbīgās kopienas”

British Council pārstāvniecība Latvijā

2019.-2021.

Darbīgu vietējo kopienu izveide.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

Latvijas valsts budžeta finansējums

2018.-2021.

Ar Kultūras ministrijas piedāvātajām mācību un audzināšanas aktivitātēm iespēja jēgpilni pieredzēt (klātienē, sarunā, izjūtās, darbībā) Latviju, izzināt un iepazīt tās vērtības.

“Spēlētprieks”

RNP IP izsludinātais projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019.gadā.

2019.

Masku iegāde teātra pulciņa vajadzībām (290,00 Eur).

“Pētām dabu!”

RNP IP izsludinātais projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes iniciatīvu projektā.

2018.

Digitālā fotoaparāta, binokļu, lupu, kompasu iegāde āra nodarbībām (470,00 Eur).

“Feimaņi bērnu acīm”

RNP IP izsludinātais projektu konkurss par radošo darbu konkurss par materiālās bāzes papildināšanu vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm 2018.gadā.

2018.

10 molbertu, audeklu, krāsu, otu, zīmēšanas papīra u.c. piederumu iegāde vizuālās mākslas nodarbībām (250,00 Eur).

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

ESF projekts

2017.-2020.

Pasākumi 7.-9.kl skolēniem karjeras izglītībā.

“Ar mīlestību Latvijai!”

Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātais radošo darbu konkurss

2017.

LR proklamēšanas 99 g un 100 gadu svinīgā pasākuma organizēšanai kopā ar folkloras draugu kopu “Vīteri” un biedrību “Kroma kolna bruoliste” (300,00 Eur)

Global schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education

ES programma

2016.-

2018.

Kursi, semināri, pasākumi skolēniem, globālās izglītības jautājumu ieviešana mācību stundās.

Viens pedagogs piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgāriju.

“Teātris – tie esam mēs”

RNP pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātais projektu konkurss.

2016.

Materiālās bāzes papildināšana

teātra aktivitātēm

(200,00 Eur).

“Pašā dabas viducī”

Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonds

2015.

Apzaļumota skolas teritorija (2000.00 EUR).

“Apkārtējās vides izzināšanas procesa pilnveidošana”

Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonds

2015.

Skolas parkā uzstādīta lapene (3937.23 EUR).

2014

  • 2014. gadā Feimaņu pamatskola darbojās projektā „Pa Saulei – no Miķeļiem līdz Ziemas Saulgriežiem”.

2013

  • 2013.gadā tika iesniegts pieteikums Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursam par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes iniciatīvu projektā (atbalsts netika piešķirts),
  • 2013.gadā guva atbalstu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātais jaunatnes iniciatīvu projekts „Orientēšanā un piedzīvojumu sacensības Feimaņos”.
  • 2013.gadā tika iesniegts pieteikums IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” (atbalsts netika piešķirts).

2012 

  • 2012.gadā datorklases modernizāciju nodrošinājusi Izglītības un zinātnes ministrija ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums) projekta „Feimaņu pamatskolas informatizācija” ietvaros.

  • 2010./2011.m.g.-2012./2013.m.g. ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iesaistījušies 15 pedagogi un ieguvuši kvalitātes pakāpi.
  • 2009./2010.m.g. ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iesaistījušies 15 pedagogi un ieguvuši sertifikātu un tiesības mācīt speciālās izglītības programmās pamatizglītības pakāpē.