Naudas vairošana: 7 noderīgi padomi | BrīvBrīdis.lvINFORMĀCIJA RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBĀ DEKLARĒTAJĀM ĢIMENĒM PAR NAUDAS PABALSTA PIEŠĶIRŠANU.

 

IZRAKSTS NO RĒZEKNES NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 62. NO.16.04.2020.

44.5 Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā, un kuras neatbilst šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5.apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem. Šādos gadījumos:

44.5 1. pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmērs ir 1,00 euro dienā vienam bērnam;

44.5 2. lai saņemtu pabalstu, vecāki (likumiskie pārstāvji) iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, kurā pamato pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtas situācija;

44.5 3. pabalstu šo Noteikumu 44.5 1.apakšpunktā noteiktajā apmērā piešķir naudā, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto kontu.”

Informācijas precizējums:

  • Atbalsts ar pārtikas pakām ir maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm.
  • Atbalsts ar naudas pārskaitījumu uz iesniegumu par būtiskām izmaiņām pamatvajadzību nodrošināšanā ārkārtējās situācijas laikā.
  • Abi pabalsti nesummējas.
  • Atbalsts ir tikai novada deklarētajiem bērniem.
  • Pamatojums nevar būt ārkārtējā situācija, jo šie noteikumi ir ārkārtējās situācijas rezultāts, tātad pamatojumam jāizriet no situācijas, kas radusies ģimenē.
  • Visiem nav obligātā kārtā jāpiesakās uz atbalsta saņemšanu. Tikai tiem, kuriem, tas ir nepieciešams un ir notikušas būtiskas izmaiņas pamatvajadzību nodrošināšanā.
  • Sociālais dienests informēs savus sociālos darbiniekus attiecībā uz iesniegumiem.
  • Katra gadījuma pamatā ir katra godaprāts attiecībā uz informāciju, ko sniedz iesnieguma pamatojumā.

sweetautumnApsveicam! 

Feimaņu pamatskolas 4. un 9.klases skolēni Vitālijs un Valentīns Jermakovi piedalījās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes ārkārtas situācijas laikā rīkotajā konkursā “Paliec mājās!” un saņēma piemiņas balvas.

https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL/photos/a.499611976902480/1238499816347022/?type=3&theater

https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL/photos/a.499611976902480/1238499599680377/?type=3&theater


 

 

piespraudeIZM izveido izglītojošu TV kanālu “TAVA KLASE”


Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvalitatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu vecākiem, īpaši sākumskolas posmā, valdība šodien, 2020. gada 31. martā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīvu par jauna izglītojoša TV kanāla “TAVA KLASE’’ izveidi.

piespraudeRēzeknes novadā skolēniem no maznodrošinātam, trūcīgām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm tiks piegādātas pārtikas pakas

2.04.2020.

Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos. Pabalsta apmērs – viens eiro dienā.  Aprēķins tiks veikts no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas mācības, izņemot brīvdienas, valsts svinamās svētku dienas, sestdienas un svētdienas.

 

SKOLĒN!

noteikumisazinai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Attālinātā apmācība – izaicinājums skolēniem, skolotājiem un vecākiem


http://rezeknesnovads.lv/attalinata-apmaciba-izaicinajums-skoleniem-skolotajiem-un-vecakiem/

 Mācību stundu saraksts 2019./2020.māc. g. (laika periodam no 23.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai)


 

 

INFORMĀCIJA VECĀKIEM, SKOLĒNIEM

 

IZRAKSTS no skolas direktora 19.03.2020. rīkojuma Nr. 1-9/52 “Par mācību procesa organizāciju attālināti Feimaņu pamatskolā”

1. Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, mācības no 23.03.2020. līdz ārkārtas situācijas atcelšanai notiks attālināti caur komunikācijas kanāliem (e-pastu, tālruni, e-platformām - E-Klase, uzdevumi.lv, soma.lv, WhatsApp u.c.).

2. Šajā laikā mācību stundu saraksts ir mainīts. Mācību stundu saraksts ir pieejams skolas mājas lapā un E-klasē. (skat pielikumu: Mācību priekšmetu stundu saraksts).

3. Pedagogi plāno attālināto mācību procesu pa tēmām visai nedēļai un mācību stundai nepieciešamo tēmu katrai klasei mācību stundas sākumā ievieto E-klases sistēmā.

4. Pedagogi mācību stundu sarakstā norādītajā laikā atrodas skolā vai mājās, darbu veic attālināti un ir neierobežojami pieejami izglītojamajiem ar e-pasta, telefona vai citu abpusēji pieejamu digitālo platformu starpniecību.

5. Pedagogi komunicē ar izglītojamajiem saskaņā ar noteikto mācību stundu skaitu nedēļā un mācību priekšmetu stundu sarakstu.

6. Pedagogi nodrošina mācību viela apguvi, seko līdzi skolēnu paveiktajam, aizpilda E-klases žurnālā skolēna piedalīšanos mācību stundā, veic formatīvo vērtēšanu, paša noteiktajā datumā saņem atgriezenisko saiti.

7. Atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem ir mācību priekšmetu pedagogi.

8. Atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamo vecākiem ir klašu audzinātāji.

 

Skolēnu ievērībai!

  1. Dienas laikā līdz plkst. 15.00 (sev izdevīgā laikā) notiek attālinātas mācības, veicot uzdoto.

     Skolēns patstāvīgi pilda uzdotos uzdevumus (notiek pašvadīts mācību process). Skolēns var

     sazināties ar pedagogiem un saņemt konsultācijas e- klases pastā, zvanot pa telefonu.

  1. 2.Informācijas apmaiņa un mācību uzdevumu uzdošana tiks organizēta E- klasē – skolēnu dienasgrāmatās un E-klases pastā katru dienu saskaņā ar stundu sarakstu.

     E-klases pastā skolotāji būs norādījuši, kas un līdz kuram laikam skolēnam ir jāizpilda, kādu atgriezenisko saiti skolēnam jāsniedz. Ja skolēns līdz noteiktajam datumam atgriezenisko saiti mācību priekšmeta skolotājam nav sniedzis, uzskatāms, ka skolēns mācību stundā nav piedalījies un e-klases žurnālā attiecīgajā mācību stundā tiks izdarīts ieraksts “n”.

3. Nepieciešamais nodrošinājums attālinātām mācībām pamatā ir: dators vai viedierīce ar interneta pieslēgumu, mācību grāmatas un materiāli, kas jau ir jūsu rīcībā, pierakstu vai darba burtnīcas.

4. Skolēns izpildītos darbus atsūta skolotājam E-klasē, Whatsapp, vai kādā citā platformā, ja uzdevums tādā ir bijis uzdots (piem. uzdevumi.lv).

Skolēni, atcerieties par veselībai drošu datora lietošanu (pauzes, fiziskas aktivitātes un

vingrinājumi, ergonomiska darba vide, mērķtiecīgs darbs uzdoto uzdevumu veikšanai u.tml.)!

 

Vecāku ievērībai!

1. Par skolēna mācību procesu attālināti ir atbildīga gan skola, gan vecāki. Skola ir atbildīga par apgūstamās mācību vielas piedāvājumu skolēniem katru mācību dienu. Vecāki ir atbildīgi par to, ka skolēns katru dienu ir mājās un veic skolotāja dotos mācību uzdevumus.

2. Ja skolēns attaisnojoša iemesla dēļ konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātas mācīšanās procesā, tad vecāki informē klases audzinātāju, kurš e-klasē ievada skolēna nepiedalīšanos mācību procesā un informē priekšmetu skolotājus. Vienojas par darba izpildes laiku individuāli.

     Pedagogi sadarbojas ar skolēnu vecākiem, klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo dienestu, ja skolēns nepiedalās mācīšanās procesā.

3. E-klase ir Feimaņu pamatskolas galvenais saziņas rīks starp skolotājiem, skolēniem un

   vecākiem. Lūdzu, pārliecināties, ka jums, vecāki un skolēni, ir piekļuve tieši savam e-klases profilam. Esiet atbildīgi un lietojiet tikai savu e-klases profilu! Ja nepieciešama paroles maiņa vai pieslēgšanās, sazinieties ar klases audzinātāju!

 

Vēršu uzmanību uz to, ka pēc pirmās attālināti organizētās mācību nedēļas Izglītības un zinātnes ministrija apkopos skolu sniegto informāciju un pieņems lēmumu, vai turpināt attālināti mācīties vai arī tiks pagarināts mācību gads.

Attālināto mācību īstenošanas veiksme ir atkarīga no mūsu spējas konstruktīvi sadarboties, meklēt nestandarta risinājumus un atbildīgi veikt attālinātu mācīšanos.

Par neskaidriem jautājumiem e-klases pastā rakstīt klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu

skolotājiem vai skolas direktorei.

Ārkārtas situācijā būsim pacietīgi, jo šī mums katram ir jauna pieredze!

 

Veiksmi un savstarpējā sapratnē balstītu komunikāciju vēlot, skolas direktore Aina Drikšņa