Projekta ietvaros 1. mācību semestrī tika sniegts atbalsts  11  Feimaņu pamatskolas skolēniem, kuri mācās 5. -9.klasēs. Skolēniem individuālo konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos sniedza 7 skolotāji. Katram skolēnam  tika  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti gan ar skolas administrāciju, pedagogiem, gan arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas. Skolēni apmeklēja konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā, bioloģijā, sociālajās zinībās, kā arī saņēma pedagoga konsultatīvo atbalstu. Skolēniem bija iespēja apgūt iekavēto mācību vielu, saņemt individuālu pieeju mācību satura izskaidrošanā. Sākoties mācību procesam attālināti, skolotāji arī turpināja sniegt individuālās konsultācijas projekta  “PuMPuRS” ietvaros, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidus.

Gan skolēni, gan skolotāji atzinīgi novērtē iespēju uzlabot zināšanas individuālā nodarbībā. Katram atbilstošā tempā, balstoties uz personīgo pieredzi skolēni papildina trūkstošās zināšanas, līdz ar to paaugstinās arī mācību motivācija un pazeminās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks. Skolēnu vēlme uzlabot jau panākto ir ļoti atšķirīga. Notiek sadarbība gan ar vecākiem, gan mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem. Skolēniem, kuriem zināšanu apguve sagādā grūtības, notiek gan mācību satura izskaidrošana un atkārtošana, gan arī pozitīvs spēju vērtējums un iespēja izrunāt savas raizes un bažas. Tas palīdz sekmēt pozitīvu izaugsmi. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu izglītojamajiem dažādos mācību priekšmetos, ne tikai mācību satura apguvē, bet arī uzlabot sekmes, skolēni var saņemt atbalstu saskarsmes jautājumos ar klasesbiedriem, skolasbiedriem, skolotājiem un veicināt skolēnu motivāciju mācībām.

Gan skolotāji, gan skolēni ir ieinteresēti projekta ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tālākā darbībā.

Otrajā mācību semestrī individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšana projekta  “PuMPuRS” ietvaros tiek plānota 12 skolēniem.

   Feimaņu pamatskolas projekta koordinatore Ernestīna Lapkovska