Projekta ietvaros I. mācību semestrī tiek sniegts atbalsts 11 Feimaņu pamatskolas skolēniem, kuri mācās 5. -9.klasēs. Skolēniem individuālo konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos sniedz 7 skolotāji. Katram skolēnam  tika  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti gan ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņem individuālas konsultācijas tajos mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas.

Gan skolēni, gan skolotāji atzinīgi novērtē iespēju uzlabot zināšanas individuālajās nodarbībās. Tā ir iespēja katram skolēna sev atbilstošā tempā, balstoties uz personīgo pieredzi, papildināt savas zināšanas. Tā paaugstinās skolēna mācību motivācija un pazeminās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks. Atbalsta laikā notiek arī regulāra sadarbība ar vecākiem, mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem.

Projektā iesaistīto skolēnu vēlme uzlabot jau panākto ir ļoti atšķirīga. Skolēniem, kuriem zināšanu apguve sagādā grūtības, tiek individuāli piedāvāta papildus mācību satura izskaidrošana un atkārtošana, pozitīvs spēju vērtējums un iespēja izrunāt savas raizes un bažas ar skolotāju. Tas palīdz sekmēt skolēna pozitīvu izaugsmi.

     Arī attālināto mācību laikā skolēni turpina darbu projektā PuMPuRS un saņem atbalstu.

Projekta PuMPuRS koordinatore Feimaņu pamatskolā - Ernestīna Lapkovska