Skolotāja Inita Otikova - metodisko izstrādņu neklātienes konkursa laureāts!

2021./2022.m.g. sākumā tika izsludināts Rēzeknes novada pašvaldības vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogu metodisko izstrādņu neklātienes konkurss “Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc!” (Aspazija). Konkursa mērķis: veicināt Rēzeknes novada pedagogu radošo pašizteikšanos un novitāšu iedzīvināšanu izglītības procesā, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību.

Konkursa 6 dalībnieki pārstāvēja pedagogus pamatizglītības posmā no Maltas vidusskolas, Tiskādu vidusskolas, Verēmu pamatskolas un Feimaņu pamatskolas, piedāvājot savu pieredzi āra nodarbību vadīšanā, attālināto mācību nodrošināšanā un starpdisciplināro sadarbību.

Konkursa forma: neklātiene, tiešsaiste. Vērtēšana: Idejas oriģinalitāte, aktualitāte un mūsdienīgums, konkrētība (sasniedzamais rezultāts, uzdevumi, atgriezeniskā saite) un izmantojamība (ideju var izmantot dažādos kontekstos, dažādos mācību priekšmetos.)

Novembra sākumā tika organizēta metodisko izstrādņu prezentācija, novērtēšana un ar diplomiem un naudas balvām atbalstīti labākie darbu autori. Laureātu vidū ar tematiku - āra nodarbība “Pavasaris Feimaņos” (4.-6.kl.) iekļūst arī Feimaņu pamatskolas skolotāja Inita Otikova.

Apsveicam labās prakses popularizētāju! Apkopotie pedagogu metodiskie darba pieredzes materiāli tiks publicēti Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā portālā.

Informāciju par pedagogu metodisko izstrādņu konkursu apkopoja skolas direktore A. Drikšņa